ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕΝ. 2328/1995

Νομικό Καθεστώς της Ιδιωτικής Τηλεόρασης και της Τοπικής Ραδιοφωνίας,
Ρύθμιση Θεμάτων της Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ Α' 159/3-8-1995)Αθήνα 1995


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ


Άρθρο 1


Ιδιωτική τηλεόραση - Φύση και λειτουργία της, βασικές προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών

1 Άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού
2 Τεχνικές προδιαγραφές των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών
3 Κατηγορίες ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών
4 Δορυφορική τηλεόραση
5 Κωδικοποιημένο τηλεοπτικό σήμα - Αποκλειστικό δικαίωμα της ΕΡΤ-ΑΕ - Συστήματα μικροκυματικής διανομής ραδιοτηλεοπτικού σήματος - Αποκλειστικό δικαίωμα ΟΤΕ-ΑΕ και ΕΡΤ-ΑΕ
6 Υπηρεσίες καλωδιακής τηλεόρασης - Αποκλειστικό δικαίωμα ΕΡΤ-ΑΕ και ΟΤΕ-ΑΕ
* Παθητική καλωδιακή τηλεόραση
* Ενεργητική καλωδιακή τηλεόραση
7 Χάρτης συχνοτήτων τηλεόρασης - Τεχνικές προδιαγραφές τηλεοπτικών σταθμών
8 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού σε ανώνυμες εταιρείες και επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.
9 Ονομαστικοποίηση μετοχών και όριο συμμετοχής ξένου κεφαλαίου
* Καταβεβλημένο κεφάλαιο
10 Απαγορεύσεις συγκεντρώσεων στο χώρο της ιδιωτικής τηλεόρασης
* Οριζόντιοι περιορισμοί (μέχρι 25% του μετοχικού κεφαλαίου σε μία μόνον εταιρεία)
* Κάθετοι περιορισμοί (συμμετοχή σε δύο το πολύ κατηγορίες μέσων ενημέρωσης)
* Προσωπικά κωλύματα μετόχων και μελών του Δ.Σ.
Κανόνες Διαφάνειας
* "Πόθεν έσχες" των μετόχων και έλεγχος του τρόπου απόκτησης των οικονομικών τους μέσων
11 Ασυμβίβαστο συμμετοχής σε επιχείρηση μέσων ενημέρωσης και σε επιχείρηση με αντικείμενο έργα ή προμήθειες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (βλ. και άρθρο 15)
12 Απευθείας διαχείριση και εκμετάλλευση του τηλεοπτικού σταθμού από την αδειούχο επιχείρηση
13 Ειδικές προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού, καθώς και για τις:
* Συμβάσεις ενεχυρίασης μετοχών
* Συμβάσεις δανείου ή σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού
14 Υποχρεωτική εκποίηση μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού
15 Δημοσίευση ισολογισμού και άλλες συναφείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τηλεοπτικών σταθμών
16 Όριο στην είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία για τους τηλεοπτικούς σταθμούς (βλ. και αρθρ. 6 παρ. 16 για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς)
17 Ελεγκτικές αρμοδιότητες του ΕΣΡ και του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ ως προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς (βλ. και αρθρ. 6 παρ. 16 για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς)
18 Διαρκής τήρηση των προϋποθέσεων και περιορισμών των άρθρων 1 και 2 από τους τηλεοπτικούς σταθμούς - Πρόσθετη ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΣΡ και του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ
19 Ζητήματα σχετικά με την εισαγωγή ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων (ΑΕ) στο Χρηματιστήριο
21 Αντάλλαγμα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
22 Κατάθεση εγγυητικής επιστολής
23 Υποχρεωτική σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας (βλ. και αρθρ. 6 παρ. 16 για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς)
24 Προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων (βλ. και αρθρ. 6 παρ. 17 για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς)


Άρθρο 2
Διαδικασία και κριτήρια χορήγησης αδειών ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών

1 Αποφασιστική αρμοδιότητα του ΕΣΡ (αρθρ. 14 παρ. 25)
2 Προκήρυξη θέσεων αδειών κατά κατηγορία σταθμών
3 Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο αιτήσεων
4 Ελεγκτικές αρμοδιότητες του ΕΣΡ και του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ (βλ. και αρθρ. 7 παρ. 4 ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς)
5 Περιεχόμενο και τρόπος ελέγχου της τεχνικής μελέτης (βλ. και αρθρ. 7 παρ. 5 ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς)
* Εξέταση των αιτήσεων από το ΕΣΡ
6 Σύστημα βαθμολόγησης των αιτήσεων με μόρια
7 Διαδικασία ανανέωσης των αδειών
8 Διάρκεια αδειών
9 Ειδικό βιβλίο αδειών
10 Στοιχεία της άδειας


Άρθρο 3

Αρχές εκπομπών και διαφημίσεων. Δικαίωμα απάντησης. Προστασία της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου - Προστασία της παιδικής ηλικίας - Ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας

1 Σεβασμός των διατάξεων και αρχών του άρθρου 15 παρ. 2 Συντ. και της Οδηγίας "Τηλεόραση χωρίς σύνορα"
2 Σήμα του σταθμού
3 Κανόνες σχετικοί με το περιεχόμενο της τηλεοπτικής διαφήμισης
4 Απαγορευμένες διαφημίσεις
5 Προδιαγραφές μετάδοσης των τηλεοπτικών διαφημίσεων
6 Χρονική διάρκεια των διαφημίσεων και των διακοπών του προγράμματος για μετάδοση διαφημίσεων
7 Άρνηση μετάδοσης διαφημίσεων
8 Χορηγίες τηλεοπτικών προγραμμάτων
9 Απαγορευμένες χορηγίες
11 Δικαίωμα απάντησης του θιγομένου και υποχρέωση επανόρθωσης εκ μέρους του τηλεοπτικού σταθμού
Αρμοδιότητα του ΕΣΡ ως προς την άσκηση του δικαιώματος απάντησης του θιγομένου
12 Υποχρεωτική τήρηση αρχείων εκ μέρους των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών
13 Οργάνωση της ραδιοτηλεοπτικής εκλογικής περιόδου
14 Προστασία των ανηλίκων
* Απαγόρευση της δραματοποιημένης αναπαράστασης ειδήσεων
* Μέτρα για το ρατσισμό, τη ξενοφοβία και το κοινωνικό μίσος
* Ζώνες προγράμματος
15 Κώδικες δεοντολογίας - Κύρωση
16 Κώδικες δεοντολογίας - Αυτοπεριορισμός των σταθμών και των σχετικών επαγγελματικών οργανώσεων
17 Οι ακροατές του ραδιοφώνου και οι τηλεθεατές ως καταναλωτές
18 Μέτρα για την ελληνική γλώσσα
* Μέριμνα για την ορθή χρήση της γλώσσας
* Το 25% τουλάχιστον του προγράμματος καλύπτεται με έργα που έχουν ως πρωτότυπο γλώσσα την ελληνική
19 Οργάνωση ειδικών εκπομπών
20 Μέριμνα για τα κωφά άτομα
21 Δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου
22 Σεβασμός της πολιτικής πολυφωνίας και του δικαιώματος πρόσβασης των κομμάτων στις τηλεοπτικές εκπομπές
24 Ενίσχυση του κινηματογράφου


Άρθρο 4

Διοικητικές κυρώσεις - Ανάκληση άδειας. Ειδικές ποινικές διατάξεις - Αστική ευθύνη των τηλεοπτικών σταθμών
1 Κλιμάκωση των διοικητικών κυρώσεων
2 Παράβαση των τεχνικών προδιαγραφών - κυρώσεις
3 Ευθύνη της εταιρείας, των νομίμων εκπροσώπων, των μελών του Δ.Σ. και όλων των μετόχων με ποσοστό μεγαλύτερο του 2,5%
6 Διαδικασία διατύπωσης της σύμφωνης γνώμης του ΕΣΡ
7 Ποινικές κυρώσεις
8 Άλλοι λόγοι ανάκλησης της άδειας
9 Αστική ευθύνη των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών 11 Δικονομικές διατάξεις σχετικές με την εκδίκαση απαιτήσεων από αστική ευθύνη του τύπου και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών
12 Τροποποίηση του άρθρου 6Δ Κ. Πολ. Δ.


Άρθρο 5

Μεταβατικές διατάξεις για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

2 Άμεση υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου - Σχέδιο συμμόρφωσης - Εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης - Ελεγκτικές αρμοδιότητες του ΕΣΡ
3 Σταθμοί που λειτουργούν με άδεια δοκιμαστικών εκπομπών (αρθρ. 24α ν.20/1992 και αρθρ. 5 παρ. 2 ν.21/1994)
4 Αρνητικά κριτήρια 48
5 Κατάργηση των δοκιμαστικών αδειών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών
6 Μεταβιβάσεις τηλεοπτικών σταθμών που λειτουργούν νόμιμα
7 Καταβεβλημένο κεφάλαιο τηλεοπτικών σταθμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Άρθρο 6

Τοπική ραδιοφωνία - Φύση και λειτουργία της.

Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών

1 Άδεια ίδρυσης εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού
3 Τεχνικές προδιαγραφές των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών
4 Χάρτης συχνοτήτων ραδιοφώνου
5 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού
* Κατηγορίες δικαιούχων
6 Ονομαστικοποίηση μετοχών ανωνύμων εταιρειών και όριο συμμετοχής ξένου κεφαλαίου
* Καταβεβλημένο κεφάλαιο
8 Απαγορεύσεις συγκεντρώσεων στο χώρο των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών
* Οριζόντιοι περιορισμοί
* Κάθετοι περιορισμοί (συμμετοχή σε δύο το πολύ κατηγορίες μέσων ενημέρωσης)
* Προσωπικά κωλύματα
* Κανόνες διαφάνειας και ασυμβίβαστο συμμετοχής σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και σε επιχείρηση με αντικείμενο έργα ή προμήθειες του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (βλ. και αρθρ. 15)
9 Ερασιτεχνικοί τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
10 Απευθείας διαχείριση και εκμετάλλευση του ραδιοφωνικού σταθμού από τον αδειούχο
11 Ειδικές προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού καθώς και για τις:
* Συμβάσεις ενεχυρίασης μετοχών
* Συμβάσεις δανείου ή σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού
12 Υποχρεωτική εκποίηση επιχείρησης, μεριδίου ή μετοχών επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού
13 Μεταβατική διάταξη για μεταβιβάσεις ή προσλήψεις συνεταίρων σε επιχειρήσεις τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών
14 Δημοσίευση ισολογισμού και άλλες συναφείς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ραδιοφωνικών σταθμών
15 Δικτύωση τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών - προϋποθέσεις - ειδική άδεια
16 Ελεγκτικές αρμοδιότητες του ΕΣΡ και του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ - Υποχρέωση σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας
17 Προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων


Άρθρο 7

Διαδικασία και κριτήρια χορήγησης αδειών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών

1 Αποφασιστική αρμοδιότητα του ΕΣΡ (αρθρ. 14 παρ. 25)
2 Προκήρυξη θέσεων αδειών
3 Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο αιτήσεων
4 Ελεγκτικές αρμοδιότητες του ΕΣΡ και του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ
5 Περιεχόμενο και τρόπος ελέγχου της τεχνικής μελέτης
Εξέταση των αιτήσεων από τις τριμελείς επιτροπές και την Ολομέλεια του ΕΣΡ
6 Σύστημα βαθμολόγησης των αιτήσεων με μόρια
7 Μεταβατική διάταξη για το χρόνο λειτουργίας του σταθμού
8 Διαδικασία ανανέωσης των αδειών
9 Μεταβατική διάταξη για τη λήξη των αδειών
11 Διάρκεια αδειών
12 Ειδικό βιβλίο αδειών
13 Στοιχεία της άδειας


Άρθρο 8

Αρχές λειτουργίας εκπομπών, διαφημίσεων των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών. Διοικητικές κυρώσεις - Ανάκληση της άδειας.
Ειδικές ποινικές διατάξεις.
1 Σεβασμός των διατάξεων και αρχών του άρθρου 15 παρ. 2 Συντ. και αναλογικά της Οδηγίας "Τηλεόραση χωρίς σύνορα"
* Τοπικός χαρακτήρας του σταθμού
2 Μετάδοση επωνυμίας και σήματος του σταθμού
3 Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
5 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 9

Διαφημιστική δραστηριότητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

* Ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των εφημερίδων - περιοδικών και του ραδιοφώνου στην απορρόφηση της διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα
* Ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης στην απορρόφηση της διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα


Άρθρο 10

Κατοχύρωση του επαγγέλματος του ανεξάρτητου παραγωγού οπτικοακουστικών έργων
1 Έννοια "ανεξάρτητης παραγωγής"
2 Έννοια "Παραγωγού οπτικοακουστικών έργων"
3 Εγγραφή στο Επιμελητήριο - Δικαιολογητικά - Μητρώο παραγωγού οπτικοακουστικών έργων
4 Ιδιότητες ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων
5 Κανόνες διαφάνειας των επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων
6 Ανανέωση της εγγραφής στο μητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων


Άρθρο 11

Ιδιωτικές επιχειρήσεις ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς

1 Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 - Προϋποθέσεις για την ανάληψη ερευνών από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και για την συνεκπόνηση των ερευνών από το ΕΣΡ και τα άλλα αρμόδια κρατικά όργανα
* Ασυμβίβαστο συμμετοχής σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και επιχειρήσεις ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών
2 Μητρώο επιχειρήσεων ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς
3 Έννοια "έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς" - Ενδεικτική αναφορά
4 Υποχρέωση τήρησης των επιστημονικών μεθόδων έρευνας της αγοράς - Διενέργεια ελέγχων
5 Συναφείς δραστηριότητες του Ι.Ο.Μ.
6 Συναφείς δραστηριότητες των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Ινστιτούτων


Άρθρο 12


Κανόνες διαφάνειας στις σχέσεις μέσων ενημέρωσης - διαφημιστών - διαφημιζομένων
1 Υποχρεωτική έκδοση τιμολογίων
2 Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 - Υποβολή τιμοκαταλόγων στην οικεία Δ.Ο.Υ. - Περιεχόμενο τιμοκαταλόγων - Επικουρική εφαρμογή του τιμοκαταλόγου της ΕΡΤ-ΑΕ ή άλλων έντυπων μέσων ενημέρωσης
3 Περιεχόμενο τιμολογίου
4 Αντιστοιχία πιστωτικών σημειωμάτων και τιμολογίων
5 Μέγιστο κόστος παραγωγής ή προσαρμογής διαφημιστικού μηνύματος
* Σχέση χορηγίας και διαφήμισης
6 Καταβολή του αναλογούντος ειδικού φόρου και του αναλογούντος αγγελιοσήμου πριν την εξόφληση του τιμολογίου - Τρόπος υπολογισμού
* Καταβολή ειδικού φόρου απευθείας στο Δημόσιο και του αγγελιοσήμου στα δικαιούχα ταμεία (διά του ΤΣΠΕΑΘ) μέσω συμβεβλημένων Τραπεζών
7 Μέτρηση της πραγματικής διαφήμισης
8 Επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 4 - Ετήσια "επιβράβευση" στους διαφημιστές (μέγιστο ποσοστό και προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μίας επιχείρησης ως διαφημιστικής) - Εγγυήσεις διαφάνειας
9 Παραβάσεις του Κ.Β.Σ.
* Ημερολόγιο διαφημίσεων
10 Ισχύς των γενικών διατάξεων του δικαίου του ανταγωνισμού
Κανόνες διαφάνειας ως προς τις διαφημιστικές επιχειρήσεις
* Ονομαστικοποίηση μετοχών
* Ασυμβίβαστο συμμετοχής σε διαφημιστική επιχείρηση και επιχείρηση μέσων ενημέρωσης
11 Μέσα ενημέρωσης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12
12 Έναρξη ισχύος


Άρθρο 13

Ρύθμιση θεμάτων τύπου

1 Δελτίο κυκλοφορίας
2 Κυρώσεις σχετικές με τη συμπλήρωση του Δελτίου κυκλοφορίας
3 Προσαρμογή του σήματος των ημερήσιων επαρχιακών εφημερίδων μέχρι 30.9.1995
4 Υποχρεωτικές δημοσιεύσεις στις ημερήσιες και μη ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες
5 Υποχρεωτικές δημοσιεύσεις στις ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται στη Θεσσαλονίκη
6 Σύσταση κοινού λογαριασμού των μη ημερήσιων επαρχιακών εφημερίδων
7 Αποστολή αντιτύπων κάθε εφημερίδας και περιοδικού στο Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ
8 Άλλες διατάξεις για τις επαρχιακές εφημερίδες
10 Απαγόρευση συγκεντρώσεων στον χώρο των εφημερίδων
12 Διαδικασία συμμόρφωσης στις διατάξεις τις σχετικές με την απαγόρευση συγκεντρώσεως στον χώρο των εφημερίδων
13 Διαδικασία ελέγχου
* Υπαγωγή στο "πόθεν έσχες" (ν. 18/1987)
* Των ιδιοκτητών έντυπων μέσων ενημέρωσης
* Των δημοσιογράφων και όσων ασκούν συναφή έργα
15 Ταχυδρομική διακίνηση έντυπων μέσων ενημέρωσης
16 Συλλογικές συμβάσεις εργασίας του προσωπικού ημερησίων εφημερίδων Θεσσαλονίκης
17 Φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ. για τη διακίνηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ,

ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΣ.

Άρθρο 14


Θέματα του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ, των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και του ΕΡΣ

1 Ποσοστό από τα έσοδα του ΛΟΤΤΟ και του ΠΡΟΤΟ στο Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ
2 Διατάξεις σχετικές με τον Οργανισμό του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ
6 Οργάνωση και λειτουργία του ΕΣΡ και της ΕΕΗΜΕ
8 Διατάξεις σχετικές με την ΕΡΤ-ΑΕ
13 Ραδιοτηλεοπτικά πάρκα
14 Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο και Κρατική Ταινιοθήκη
15 Παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων - ανταποκριτών εξωτερικού της ΕΡΤ-ΑΕ, του ΑΠΕ και του ΜΠΕ
16 Παράβολα αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας τοπικού ραδιοφωνικού ή ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού
17 Διαγραφή δανείων που έχουν ληφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
18 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας παράλληλης απασχόλησης των δημοσιογράφων και λοιπών εργαζομένων της ΕΡΤ-ΑΕ
19 Ρύθμιση θεμάτων της ΕΡΤ-ΑΕ
22 Επίδομα παραγωγικότητας για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ
23 Απόδοση του ανταποδοτικού τέλους από τη ΔΕΗ απευθείας στην ΕΡΤ-ΑΕ
24 Δημοσιογράφοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα - Αποδοχές - Ετήσιες καταστάσεις
25 Αποφασιστική αρμοδιότητα του ΕΣΡ - Περιορισμός του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ μόνον στον έλεγχο νομιμότητας


Άρθρο 15


Ονομαστικοποίηση μετοχών

1 Ονομαστικοποίηση μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα


Άρθρο 16


Ασφαλιστικά θέματα

1 Ασφάλιση των δημοσιογράφων του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ στο ΤΑΙΣΥΤ
2 Ασφάλιση όλων των μελών της ΕΣΗΕΜΘ στα ΤΣΥΠΕΑΘ 101
3 Εισφορά εργοδοτών στον ειδικό λογαριασμό ανεργίας (άρθρο 43 ν. 2168/1993)
4 Καταβολή οφειλών από το αγγελιόσημο
6 Κατανομή αγγελιοσήμου στους δικαιούχους φορείς
7 Συμμετοχή του ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ στην κατανομή του αγγελιοσήμου


Άρθρο 17


Τελικές Διατάξεις